Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie školní sbor šachu štěpán volejbal zábava
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 
 

Pro uchazeče

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Velmi nás to mrzí, ale vzhledem k situaci nemůže proběhnout náš tradiční zápis do prvních tříd s Karlem IV.

Zápisy se bohužel uskuteční bez osobní přítomnosti dítěte, tzn. pouze po formální stránce.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku.

Pro školní rok 2021/2022 musí být datum narození dítěte od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. 4. 2021 písemně o odklad zahájení školní docházky.

Prosíme, velmi pečlivě si přečtěte níže uvedené informace a pokyny:

-       Ve školním roce 2021/2022 otevíráme pouze jednu první třídu.

-       Dle předběžných zpráv z MČ Prahy 2 se k nám letos hlásí opět více spádových dětí než v loňském roce. Víme jistě, že naprostou většinu z 24 míst zaplní spádové dětiSpádovou oblast nemusíte doložit výpisem z evidence obyvatel! Škola spádovou oblast bydliště žáka sama ověří na MČ Praha 2.

-       Prosíme rodiče všech dětí, aby podali „žádost o přijetí“ ještě na dalších školách.   

-       Termín zápisu je stanoven v rozmezí 14. – 24. dubna 2021 (prosíme, neposílejte dokumenty dříve).

Co budete potřebovat k zápisu:

-       vyplněnou „Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání“ případně „Žádost o odklad zahájení školní docházky“

-       kopii průkazu totožnosti zákonného zástupce

-       kopie rodného listu dítěte

-       u cizinců potvrzení o pobytu v ČR

FORULÁŘE BUDOU KE STAŽENÍ NA STRÁNKÁCH ŠKOLY OD 1. 4. 2021. V PŘÍPADĚ, ŽE NEVYUŽIJETE MOŽNOST PŘEDVYPLNIT DOKUMENTY POMOCÍ ON-LINE FORMULÁŘE, PROSÍME O VYPLNĚNÍ HŮLKOVÝM PÍSMEM.

Všechny tyto dokumenty můžete doručit níže uvedeným způsobem:

-       datovou schránkou:  uammtpc

-       emailem s el. podpisem na adresu: zapis@zs-stepanska.cz

-       poštou na adresu: ZŠ u sv. Štěpána, Štěpánská 1286/8, 120 00 Praha 2

-       osobně do budovy školy v  předem určených termínech

Všechny dokumenty musí obsahovat podpis zákonného zástupce dítěte nebo jeho osobní elektronický podpis.

Po obdržení „žádosti“ bude Vašemu dítěti přiděleno jednací číslo, které Vám následně emailem sdělíme. Pod tímto jednacím číslem naleznete výsledky zápisu, které budou uveřejněny nejpozději 10. 5. 2021.

 

Věk dětí k zápisu pro školní rok 2021/2022:

 Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku.

Pro školní rok 2021/2022 musí být datum narození dítěte od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

 

Odklad zahájení povinné školní docházky:

Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. 4. 2021 písemně o odklad školní docházky. Žádost bude k dispozici na webových stránkách školy od 1. 4. 2021.

K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). O odklad školní docházky je možné žádat pouze na spádové škole.

 Nástup po odkladu – zahájení školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku.

 

Zahájení školní docházky před dovršením 6. roku věku:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění povinné školní docházky již pro tento rok, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře!

 

Kritéria přijetí ke vzdělávání na Základní škole u svatého Štěpána, Praha 2

Hodnocená kritéria:
1) Děti, které mají v době podání žádosti trvalé bydliště ve školském obvodu Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 - spádová škola.

2) Všichni další zájemci.

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné vyhovět žádosti o přijetí všem uchazečům, dojde k losování ze všech uchazečů splňující toto kritérium. Losování provedou zástupci zřizovatele a školské rady za přítomnosti vedení školy. O losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně uveřejněn na webových stránkách školy a na úřední desce školy. 

Spádová oblast Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8:

Anglická – sudá č. 2–10

Hálkova

Ječná

Jugoslávská – lichá č. 1-11, sudá č. 2-8

Kateřinská

Ke Karlovu – lichá č. 7-21, sudá č. 10-24

Legerova – lichá č. 21-65, sudá č. 30-82

Lipová

Lublaňská – lichá č. 31-67, sudá č. 16-54

Malá Štěpánská

Melounová

Mikovcova

Na bojišti

Na Rybníčku

Nám. I. P. Pavlova

Pod Větrovem

Rumunská – lichá č. 1-19, sudá č. 2-20

Salmovská

Sokolská – lichá č. 25-45, sudá č. 30-68

Štěpánská – lichá č. 1-5, sudá č. 2-10

Tylovo nám.

Tyršova

U nemocnice

V tůních

Viničná

Vocelova

Žitná  - všechna sudá čísla

 

 

25. února 2021