Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie volejbal zábava šachu štěpán školní sbor
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 
 

Škola

Vzdělání, sebevědomí, slušnost
Základní škola u svatého Štěpána patří podle výsledků testů společnosti SCIO mezi 10 % nejlépe hodnocených základních škol a víceletých gymnázií.

Svatoštěpánskou školu založil v roce 1348 Karel IV. V současné době se jedná o moderní školu, která pevně stojí stojí na třech základních pilířích: Vzdělání, sebevědomí, slušnost. Následující stavební pilíře filozofie naší školy a našeho školního vzdělávacího programu jsou orientovány na žáka, respektují jeho osobní schopnosti, nadání a individuální potřeby.

Vzdělání

Vzdělání jako největší dar a možnost pro budoucnost každého člověka. Vedeme žáky k systematické přípravě pro další studium, snažíme se o všestranný rozvoj jejich osobnosti, jejich schopností, dovedností a postojů. Snažíme se o vysoce kvalitní výuku, ve které dochází k propojení teorie a praktických ukázek. Vedeme žáky k uvědomění si důležitosti vzdělání a k jejich samostatnému studiu. Snažíme se o tvořivé pracovní prostředí podněcující hledání nových možností při řešení problémových úkolů a situací.

Sebevědomí

Jen žák, který si dokáže cenit sám sebe, svých znalostí, dovedností, svého talentu, ale uvědomuje si také své nedostatky, reálně hodnotí situace, vnímá různorodost, rozdílnost lidí a respektuje každého člověka v jeho osobní jedinečnosti, může uspět. Využívá při řešení úkolů této různorodosti spolužáků k nalezení rozličných způsobů vyřešení. Pracuje na svém rozvoji a snaží se své přednosti předávat dál a pomáhat lidem.

Slušnost

Snažíme se o to, aby žáci přijímali automaticky model slušného chování, ohleduplnosti a vstřícné komunikace od svých vzorů – pedagogických pracovníků. Dbáme o to, aby v naší škole zažil žák pocit bezpečí a sounáležitosti. Vytváříme tolerantní prostředí, které žáky motivuje k dalšímu rozvoji v sociální oblasti. Vedeme žáky k pocitu zodpovědnosti za sebe samé, za své jednání, k naslouchání druhým, k respektování názorů každého člověka a k porozumění.

Součástí naší školy je školní družina, školní klub a školní jídelna. Při škole působí spolek Štěpán, který organizuje našim žákům i veřejnosti rozsáhlé volnočasové aktivity.

Pravidelně pořádáme jazykově-poznávací pobyty, lyžařské kurzy, pobyty u moře, ozdravné pobyty v přírodě, exkurze a školní výlety. Samozřejmostí je projektové vyučování, připomínání lidových zvyklostí a školní oslavy.

Naši žáci školy se účastní vědomostních a sportovních soutěží s těmi nejlepšími výsledky.