Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie školní sbor šachu štěpán volejbal zábava
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 
 

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Současná situace na školách vyžaduje širší pedagogicko-psychologické služby, a proto vznikají školní poradenská pracoviště, která přímo ve škole poskytují žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům odborné poradenské a konzultační služby přímo ve škole. Na naší škole je toto pracoviště tvořeno výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem a školním psychologem. Školní poradenské pracoviště poskytuje konzultace a poradenství v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané, v oblasti prevence rizikového chování a kariérového poradenství a koordinuje služby v těchto oblastech v rámci školy.

Tým ŠPP tvoří:

ředitelka – Jana Páčová
zástupkyně ředitelky školy – Tereza Rosenbaumová
výchovná poradkyně – Kateřina Smetanová 
školní speciální pedagožka – Ester Stöcklová
školní metodik prevence – Michaela Kocourková
školní psycholožka – Veronika Francová

Výchovný poradce
Jméno: Kateřina Smetanová
Kontakt: Katerina.Smetanova@zs-stepanska.cz
Konzultační hodiny: dle individuální dohody

Školní metodik prevence
Jméno: Michaela Kocourková
O mně: Jako ŠMP působím ve škole již řadu let, na tento post mě dovedla především moje praxe z oblasti PP – působila jsem jako sociální pracovnice a lektorka PP v Trianglu – MCSSP. Koordinuji primárně preventivní aktivity ve škole, mám na starosti tvorbu Školního preventivního programu. Působím také jako třídní učitel, vyučuji ČJ, M, Aj a Hv, vedu kroužky hry na flétnu, kytar a klavíru.
Kontakt: Michaela.Kocourkova@zs-stepanska.cz
Konzultační hodiny:  dle individuální dohody

Školní speciální pedagog
Jméno: Ester Stöcklová
O mně: Ve škole působím od roku 2015 jako školní speciální pedagog, od roku 2014 jako asistent pedagoga. Ve škole vedu hodiny reedukací pro děti se specifickými poruchami učení a chování. S učiteli spoluvytvářím Individuální vzdělávací plány a Plány pedagogické podpory. Jednou měsíčně konzultuji problematiku SPU našich žáků se speciální pedagožkou z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 2.
Kontakt: ester.stocklova@zs-stepanska.cz
Konzultační hodiny:  dle individuální dohody

Školní psycholožka
Jméno: Veronika Francová
O mně: Ve škole se věnuji individuální práci s dětmi, konzultacím s rodiči a učiteli i skupinové péči o třídy. Poskytuji podporu a pomoc v obtížných situacích spojených se školou. Jsem tu pro žáky, jejich rodiče i učitele. Pokud se na mne obrátíte, můžeme spolu probrat otázky, které se přirozeně vyskytují v životě žáka a jeho rodiny: učení, vztah ke škole, motivace dítěte, komunikace s učitelem či učitelkou, vztahy s dětmy ve třídě apod.

Vystudovala jsem psychologii na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde nadále působím jako učitel a výzkumník se zaměřením na školní psychologii. V současné době také dokončuji sebezkušenostní pschoterapeutický výcvik. Jsem vdaná, mám tři děti.
Můžete mne kontaktovat mailem, napsat mi SMS nebo mi v pondělky a čtvrtky zavolat. Pro žáky a žákyně jsem k dispozici ve škole v pondělky a čtvrtky. Mohou za mnou osobně zajít nebo mě kontaktovat přes svého třídního učitele. V případě distanční výuky jsem k dispozici k telefonickým i online konzultacím nad vším, co distanční výuka přináší.

Kontakt: psycholog@zs-stepanska.cz 704 619 709
Konzultační hodiny pro rodiče: ČT 15 - 17 

Více na https://www.zsstepanska.cz/skola/skolni-psycholozka/#scr

V případě potřeby jsou do týmu přízvaní další pedagogové a externí pracovníci např. z PPP.

Školní psycholog se ve škole zapojuje například do následujících aktivit:
- Podílení se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem
- Poskytnutí úvodní poradenské konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá
- Poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci
- Společně s pedagogy se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte
- Podílí se ve spolupráci s třídním učitelem na posílení pozitivní atmosféry ve škole a třídách
- Provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikového chování apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídními učiteli, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
- Školní psycholog pracuje jako člen týmu školního poradenského pracoviště, spolupracuje s vedením školy
- Zakázky na školního psychologa, které vyžadují individuální nebo i skupinovou práci, která vyžaduje práci s důvěrnými nebo citlivými údaji o žácích si vyžadují vždy informovaný souhlas rodičů. Pokud rodiče nebudou souhlasit se službou školního psychologa, je jejich rozhodnutí respektováno.
- V případech hodných zvláštního zřetele jako je například týrání dítěte, zneužívání dítěte, ohrožování mravní výchovy dítěte nebo zapojování dítěte do trestné činnosti podléhají tyto skutečnosti oznamovací povinnosti školního psychologa.
- Školní psycholog spolupracuje také s OSPOD, Policií ČR a dalšími školskými poradenskými subjekty.

Školní speciální pedagog se ve škole zapojuje například do následujících aktivit:
- Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
- Společně s pedagogy se podílí na vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte
- Poskytování speciálně pedagogické péče na základě doporučení školního poradenského zařízení (PPP, SPC, SVP)
- Školní speciální pedagog pracuje jako člen týmu školního poradenského pracoviště, spolupracuje s vedením školy a se členy ŠPP
- Spolupráce se zainteresovanými školskými poradenskými subjekty.

Případnou individuální či skupinovou terapeutickou práci s dítětem mohou tito odborníci poskytovat pouze po poskytnutí informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte.

KUPOZ – program pro rozvoj pozornosti pro děti od 8 let založený na spolupráci rodičů a dítěte pod vedením proškoleného odborníka; vhodný pro děti s ADHD, ADD, děti s pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými potížemi, prouchami učení atd.; pracuje se 15 týdnů, denně 15-20 minut, 1xza 14 dní instruktáž u odborníka; vede ke zlepšení školní práce, zklidnění křivky pozornosti, zrychlení psychomotorického tempa, zvýšení pozornosti, zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem, zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci, zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny; více na http://www.kuprog.cz/kupoz.htm

Kontakty na spádovou pedagogicko-psychologickou poradnu
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2, a 4
www.ppppraha.cz
Francouzská 260/56, 101 00 Praha
na konzultace či vyšetření se po dohodě se školním poradneským pracovištěm můžete objednávat přes recepci – tel. 267 997 011

Nabídka pedagogicko - psychologické poradny  k volbě povolání

Poradna nabízí psychologické vyšetření dítěte k volbě povolání, které je určeno zejména pro žáky, kteří uvažují o volbě střední školy s maturitním zaměřením.