Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie zábava šachu štěpán volejbal školní sbor
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 
 

Přihlášky

Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2

Štěpánská 8/1286, 120 00 Praha 2
mob: 734 573 283     tel: 224 943 046
IČ: 47610361     ID: uammtpc
info@zs-stepanska.cz     www.zsstepanska.cz


Žádost zákonných zástupců o odklad zahájení povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024

Žádám vás tímto o odklad zahájení povinné školní docházky níže uvedeného dítěte, jehož
jsem zákonným zástupcem pro školní rok 2023/2024.

Číslo jednací (přidělí škola):

Informace o žadateli (dítěti)
Trvalé bydliště žadatele (dítěte)
Zákonný zástupce - matka (trvalé bydliště)
Zákonný zástupce - otec (trvalé bydliště)

Korespondenční adresa zastupujícího zákonného zástupce
Komunikace a zaslání rozhodnutí ve věci žádosti prostřednictvím datové schránky fyzické osoby.
Prohlášení

Tímto prohlašuji, že odklad školní docházky žádám pro své dítě poprvé.

Stručné zdůvodnění žádosti
None
Přílohy žádosti Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
Doporučení odborného lékaře (může být i dětský lékař) nebo klinického psychologa

Poučení:

 • Svým podpisem potvrzuji správnost výše uvedených údajů. Potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
  „správní řád“), zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.

  Dále jsem poučen(a) o tom, že:

 • dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí této možnosti můžete využít po předchozí telefonické dohodě (224 946 043) dne 17. 4. 2023. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.
 • dle § 36 odst. 3 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávnění úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a z něho je patrná i podoba.
 • Dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, což je možné po předchozí domluvě v ředitelně Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8.
 • Byl(a) jsem seznámen(a) s kritérii stanovenými ředitelkou Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 pro přijímání žáků do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024.
 • Byl/a jsem seznámen/a s možností odkladu školní docházky a s termínem podání žádosti o odklad – do 30. 4. 2023.
 • V případě odkladu školní docházky je vhodné zařazení dítěte do přípravné třídy a byly mi sděleny možné školy, při kterých je přípravná třída zřízena.

Tomuto poučení rozumím.

Opište písmena z obrázku:

captcha