Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie zábava školní sbor volejbal šachu štěpán
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 
 

Úřední deska

Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 - příspěvková organizace

Základní škola u svatého Štěpána
Štěpánská 1286/8
120 00 Praha 2
IČ: 47610361
RED-IZO: 600035671
tel: 224 943 046
mob: 734 573 283
e-mail: info@zs-stepanska.cz
ID datové schránky: uammtpc
Číslo účtu ŽŠ: 828000/2700
Číslo účtu školní jídelna: 38234021/0100
Zřizovatel: Městská část Praha 2 se sídlem 12039 Praha 2, Nám. Míru 20
ředitelka školy: Mgr. Bc. Jana Páčová
tel: 734 573 282
e-mail: reditelka@zs-stepanska.cz
zástupkyně ředitelky: Mgr.Tereza Rosenbaumová 
tel: 734 312 962
e-mail: zastupkyne@zs-stepanska.cz

21. října 2020

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s příslušnými předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů nebo regulujícími činnost základních škol.

Rádi bychom Vás jako zákonného zástupce žáka navštěvujícího naše vzdělávací zařízení informovali o podrobnostech zpracování osobních údajů a o právech, která Vám v souvislosti s tím náleží.

Identifikační a kontaktní údaje správce a DPO

Správce osobních údajů

Název subjektu:

Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 příspěvková organizace
IČ: 47610361
Adresa: Štěpánská 1286/8,120 00 Praha 2
Telefonní číslo: +420 734 573 283
ID datové schránky: uammtpc
E-mailová adresa: info@zs-stepanska.cz

Uvedený subjekt je správcem Vašich osobních údajů (dále jen „správce“).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pro oblast ochrany osobních údajů byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):

Jméno a příjmení: JUDr. Irena Princová
E-mailová adresa: dpo@praha2.cz
Telefonní číslo:+420 601 030 988

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet s případnými dotazy či požadavky ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Rozsah zpracování – osobní údaje

Osobní údaje získáváme od žáků navštěvujících naše vzdělávací zařízení, resp. od jejich zákonných zástupců. V rámci naší činnosti zpracováváme zejména následující osobní údaje žáků:

identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, podpis),
další údaje o osobě (zejm. místo narození, státní občanství),
adresní údaje (adresa trvalého pobytu),
údaje související s výchovou a vzděláváním (zejm. škola, školní rok, třída, zachycení zahájení, průběhu, výsledků, hodnocení, ukončení vzdělávání, přehled hodin výuky, denní záznamy a účast žáka ve výuce, údaje o odkladu, uvolnění, odhlášení, přestupu, předchozím studiu, individuálním vzdělávání, výtvarná a písemná díla),
zdravotní údaje (zejm. zdravotní způsobilost, obtíže, stravovací omezení, alergie, způsob a výsledky testování OPL),
audiovizuální údaje (záznam pořízený kamerovým systémem, fotografie).

Osobní údaje zákonných zástupců žáků zpracováváme v následujícím rozsahu:

identifikační údaje (jméno, příjmení, podpis),
adresní údaje (adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností),
kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),
audiovizuální údaje (záznam pořízený kamerovým systémem).

4. září 2020
Informace o zpracování osobních údajů stáhnout otevřít

Struktura rozpočtu

Struktura rozpočtu školských příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2.

 

29. srpna 2020
Střednědobý výhled stáhnout otevřít
Požadovaná struktura rozpočtu pro základní a mateřské školy pro rok 2024 stáhnout otevřít

Projekty

 

 


Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  

Specifický cíl

02.3.61.1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

02.3.68.5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0020387

Výzva

02_20_081 - Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III - VRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

3.II/11 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/1 - Školní asistent - personální podpora ZŠ

3.II/12 - Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Financování projektu

Zdroj financování
  projektu
výše
  podílu v Kč
Celkové
  výdaje projektu
727 815,00
Dotace EU
363 907,49
Podíl
  poskytnuté dotace EU
50 %
Státní
  rozpočet
363 907,51
Podíl
  poskytnuté dotace SR
50 %

Doba realizace

9/2021 – 6/2023

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_16_023 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP

Šablony pro MŠ a ZŠ I 

Název projektu: Spokojení žáci, spokojení učitelé, spokojená škola

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007625

Zahájení: 1.9.2017

Ukončení: 31.8.2019

 

Název projektu: Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 - ZŠ u SV. Štěpána

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001486

Číslo a název výzvy: Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Příjemce podpory: Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 příspěvková organizace

Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí na základní škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.

Šablony II 2019 - ZŠ u sv. Štěpána, Praha

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu: Zvyšování kvality školy

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014040

Zahájení: 1.9.2019 

Datum ukončení:31.8.2021

28. srpna 2020
Zvyšování kvality školy stáhnout otevřít