Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie volejbal školní sbor zábava šachu štěpán
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 
 

Základní informace

Školní družina

Školní rok 2021/2022

Pro žáky 1. až 4. tříd, zařazení dítěte do oddělení odpovídá názvu třídy, kterou navštěvuje. 

Přihlášení žáka do ŠD, odhlášení z pravidelné docházky do ŠD, uvolňování dítěte ze ŠD:

Žáka přihlašuje do ŠD zákonný zástupce pomocí řádně vyplněného zápisního lístku, který odevzdá vychovatelce či vychovateli ŠD - nejlépe hned druhý den po jeho obdržení. Pozornost je třeba věnovat zadní straně zápisního lístku, tj. způsobu odchodu ze ŠD. Nezbytné je jmenovitě uvést osoby, které mohou žáka vyzvedávat, případně informaci, zda může žák ze školní družiny odcházet sám. Dojde-li ke změně odchodu ze ŠD, je nutné písemné sdělení předem na předtištěný formulář. Z důvodu splnění legislativních požadavků není možné uvolnit žáka po telefonické domluvě. Ukončení pravidelné docházky do ŠD je možné pouze písemně po vyplnění formuláře "Odhláška ze ŠD".

Platby zákonných zástupců za pobyt dítěte v ŠD:
280 Kč/měs., sourozenec 100 Kč/měs.

Platbu je možno provést bankovním převodem na číslo účtu: 828000/2700,  výjimečně hotově v kanceláři školy. Variabilní symbol vám přidělí hospodářka školy a je platný po celou dobu docházky do ŠD
Za pozdní vyzvednutí dítěte po ukončení provozu ŠD, kdy vychovatel musí zajistit dohled nad žákem do doby příchodu zákonných zástupců, bude škola zákonným zástupcům účtovat 100 Kč za každou započatou hodinu.

Stravovací a docházkový čip:
Cena čipu je 100 Kč 
Jeho případnou ztrátu je nutno neprodleně nahlásit v kanceláři školy.

Kontakty:
vedoucí ŠD: Petra Kopcová, tel. 777 626 268
e-mail: Petra.Kopcova@zs-stepanska.cz
ZŠ kancelář školy tel. 224 943 046
ŠJ Sokolská tel. 224 262 152

Provoz:

Ranní družina – denně od 6:45 do 7:40 v 1. patře ZŠ – oddělení 4 (třída IV. A)

Odpolední družina – denně od 11:30 do 17:30

Konečná družina – denně od cca 16:30 v 1. patře ZŠ – oddělení 4 (třída IV.A) – zde se slučují všechna oddělení se závěrem provozu ŠD