Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie šachu štěpán školní sbor zábava volejbal
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 
 

Přihlášky

Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2

Štěpánská 8/1286, 120 00 Praha 2
mob: 734 573 283     tel: 224 943 046
IČ: 47610361     ID: uammtpc
info@zs-stepanska.cz     www.zsstepanska.cz


Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 do základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, příspěvková organizace

Žádám vás tímto o přijetí níže uvedeného dítěte, jehož jsem zákonným zástupcem, do prvního ročníku Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 počínaje dnem 1. 9. 2022.

Číslo jednací (přidělí škola):

Informace o žadateli (dítěti)
Trvalé bydliště žadatele (dítěte)
Zákonný zástupce - matka (trvalé bydliště)
Zákonný zástupce - otec (trvalé bydliště)

Korespondenční adresa zastupujícího zákonného zástupce
Další informace k zápisu (označte platný údaj)


None
Doplňující informace
None


None

Komunikace a zaslání rozhodnutí ve věci žádosti prostřednictvím datové schránky fyzické osoby.

Poučení:

 • Svým podpisem potvrzuji správnost výše uvedených údajů. Potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že touto žádostí je ve smyslu § 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.

  Dále jsem poučen(a) o tom, že:
 • dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí této možnosti můžete využít po předchozí telefonické dohodě (224 946 043) dne 20. 4. 2022. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s § 72 správního řádu řádně oznámeno.
 • dle § 36 odst. 3 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávnění úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a z něho je patrná i podoba.
 • Dle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, což je možné po předchozí domluvě v ředitelně Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8.
 • Byl(a) jsem seznámen(a) s kritérii stanovenými ředitelkou Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 pro přijímání žáků do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023.
 • Byl/a jsem seznámen/a s možností odkladu školní docházky a s termínem podání žádosti o odklad – do 30. 4. 2022.
 • V případě odkladu školní docházky je vhodné zařazení dítěte do přípravné třídy a byly mi sděleny možné školy, při kterých je přípravná třída zřízena.
 • Seznámil(a) jsem se se Školním řádem, pravidly pro hodnocení žáků a se školním vzdělávacím programem
  Vzdělání, sebevědomí, slušnost.

Tomuto poučení rozumím.

Opište písmena z obrázku:

captcha